Allmänna villkor
Betalning

Betalningen görs mot faktura. Tjänster med fast pris per månad faktureras i förskott. Övriga tjänster faktureras i efterskott senast månaden efter utförandemånaden.   

Betalningen ska göras inom 20 dagar från fakturadatum.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med    8 %. Vid betalningspåminnelse utgår en avgift på 60 kr

EasyWays äger rätt att anlita faktureringsföretag och inkassoföretag för hantering av fakturering, påminnelser, och inkassohantering.

Pris och ersättning

Pris för varje tjänst framgår i varje gällande avtal. 

Ej avtalade tjänster debiteras enligt EasyWays gällande prislista vid varje tidpunkt. 

Vid timdebitering är minsta debiteringen 1 timme, därefter debiteras varje påbörjad halvtimme. 

Vid fast pris har EasyWays därutöver rätt till ersättning för kostnader och utlägg som ansöknings- och registreringsavgifter, utlägg för resor, kost, logi, porto, bud, osv. 

Tilläggsarbeten och övertidsarbete på grund av revision vid bokslut, försenad eller ofullständig materialleverans från kunden, ej avtalade extraarbeten till följd av lagändringar, revision och kontroller från myndigheter eller liknande är aldrig inräknade i det fasta priset utan ska ersättas separat enligt EasyWays gällande prislista. 

Ansvar

Byrån ska genomföra uppdraget professionellt och i enlighet med gällande lagar och regler. Byrån ska också meddela Uppdragsgivaren när och om fel upptäcks i räkenskapsmaterialet eller i andra uppgifter som har betydelse för kunden. Byrån ska ta ansvar för skador som orsakats Uppdragsgivaren till följd av byråns brott mot avtalet, fel i den levererade tjänsten eller försummelse. Byrån kan inte göras skadeståndsskyldig för skador orsakade av att kunden lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter eller anvisningar.

Uppdragsgivaren är ansvarig för att räkenskapsmaterialet återspeglar den verkliga affärshändelsen samt för att materialet samlas in och bevaras. Ansvaret avser såväl brister i inlämnade underlag som i rapporter där byrån har biträtt i arbetet. Detta följer av lagstiftning och kan inte avtalas bort.

 

Ansvarsbegränsning

EasyWays ansvar är begränsad till utförandet av de tjänster som har avtalats utifrån den information vi får från Uppdragsgivaren.

Material

Uppdragsgivaren är ytters ansvarig gentemot Staten och myndigheter för att följa gällande lagstiftning angående framställning och förvaring av material för bokföring och redovisning, avtal, och liknande material som är av vikt för näringsverksamheten.

Förseningsavgifter

EasyWays står för kostnader för förseningsavgifter vid sent inlämnade deklarationer/redovisningar till Bolagsverket eller Skatteverket om:

  •  Allt nödvändigt och begärt material samt information för bokföring och redovisning har kommit in till EasyWays inom den tid för materialinlämning som anges av EasyWays.
Inlämning av material

Material för bokföring för varje månad ska lämnas in senast den 10e i nästkommande månad.

Material för löneadministration för varje månad ska lämnas in senast den 15e nästkommande månad.

Material för bokslut ska lämnas in senast den 10e i andra månaden efter räkenskapsårets slut. 

Leveranstider

EasyWays förbinder sig att leverera sina tjänster enligt följande:

Bokföring: Max en gång i månaden

Rapportering: En gång i månaden

Deklarationer: Enligt Skatteverkets samt Bolagsverkets tidpunkter för varje deklaration

Bokslut och årsredovisning: Tidigast tre månader efter bokslutsdagen och senast 6 veckor före årsstämman för aktiebolag och 3 veckor före inkomstdeklarationsdag för enskild firma, handelsbolag, eller förening.

Ovanstående leveranstider förutsätter att Uppdragsgivaren har lämnat in bokföringsmaterial samt kompletterande information till EasyWays inom den tid som anges i avtalet för materialinlämning.

Avtalstid och uppsägning

Ingen bindningstid gäller. Båda parter har rätt att säga upp avtalet när som helst.

Uppsägningen av avtalet ska göras skriftligen via post eller e-post.

Uppsägningstiden är tre månader. Sägs avtalet upp av någon part innan månadens utgång, börjar uppsägningstiden gälla från första dagen av nästkommande kalendermånad. EasyWays har rätt att debitera Uppdragsgivaren för utfört arbete under uppsägningstiden enligt avtalet.

Sekretess

Båda parter förbinder sig att inte avslöja information och kunskap om den andra parten, som parten har fått del av på grund av avtalet. Avtal och andra dokument som upprättats mellan parterna är konfidentiella. Parterna ansvarar för att sekretess även iakttas av personal samt inhyrda konsulter.

Sekretessen ska fortsätta att gälla även efter att avtalet har upphört.

Ändringar

Uppdraget ska utvärderas var 6.e månad i sin helhet eller när som helst då:

  • Uppdragsgivaren behöver lägga till andra tjänster i uppdraget.
  • Omfattningen av uppdraget behöver uppgraderas eller nedgraderas.
  • Ändringar i omfattningen av uppdraget gör att gällande prissättning behöver höjas eller sänkas.

Prisändringar ska förekomma vid uppdatering av EasyWays gällande prislista för varje år. Prisändringar ska informeras Uppdragsgivaren senast 30 dagar innan dessa börjar gälla.

EasyWays äger rätt att ändra dessa allmänna villkor utan att i förväg inhämta Uppdragsgivarens godkännande. Ändringar i allmänna villkor ska dock meddelas Uppdragsgivaren senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

Force majeure

Yttre händelser utanför parternas kontroll (t ex myndighetsåtgärder, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof) och som inte endast är av tillfällig natur och som förhindrar uppdragets genomförande berättigar vardera parten att helt inställa uppdraget utan rätt till skadestånd för den andra parten.

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska lösas i allmän domstol.

Övrigt

Sedvanlig kreditupplysning görs vid varje nytt avtal.

Senast uppdaterad 2020-05-19