Allmänna villkor
Betalning

Betalningen görs mot faktura. Tjänster med fast pris per månad faktureras i förskott. Övriga tjänster faktureras i efterskott senast månaden efter utförandemånaden.   

Vid timdebitering är minsta debiteringen 1 timme, därefter debiteras varje påbörjad halvtimme.

Kredittiden är 20 dagar från fakturadatum.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 8 %. Vid betalningspåminnelse utgår en avgift på 60 kr

EasyWays äger rätt att anlita faktureringsföretag och inkassoföretag för hantering av fakturering, påminnelser, och inkassohantering.

Ansvar

Uppdragsgivarens ansvar

Uppdragsgivaren ansvarar för företagets bokföring, redovisning och dess innehåll gentemot Staten, myndigheter och andra intressenter. Uppdragsgivaren ansvarar också för hanteringen av anställdas löneadministration och betalning av löner. Uppdragsgivaren ansvarar för att betalningen av arbetsgivaravgifter, sociala avgifter, moms, och övriga skatter görs i tid.

 Uppdragsgivaren ansvarar under uppdragets gång för att bistå EasyWays och dess redovisningskonsulter med alla underlag och information som är nödvändiga för att EasyWays ska fullfölja uppdraget på ett tillfredsställande sätt. Inlämningen av underlag för bokföring och löneadministration ska göras inom den tid som är anges av EasyWays. Om inlämningen av material görs senare än de angivna tiderna kan EasyWays inte ansvara för att bokföringen, skattedeklarationer, bokslut, årsredovisningar görs i tid.

 Uppdragsgivaren ansvarar för att yrkade avdrag och moms är avdragsgilla enligt gällande regelverk samt för att bistå EasyWays med fullständiga underlag för att yrka avdrag och moms.

 Uppdragsgivaren ansvarar för att ta fram och lagra rätt och fullständigt underlag för bokföring och redovisning av företagets affärshändelser, förmåner, representation, resekostnader, bilkostnader, körjournaler, kassajournaler, och liknande kostnader som kräver ytterligare underlag.

EasyWays ansvar

EasyWays ansvarar som redovisningsbyrå för att genomföra de tjänster som framgår av uppdragsavtalet, i rätt tid samt på ett sådant sätt att tillämpliga lagar och regler samt god redovisningssed följs. Byrån ska vid varje tidpunkt ha en giltig ansvarsförsäkring.

EasyWays ansvar är begränsat till utförandet av avtalets angivna tjänster utifrån den information och det material som EasyWays får av Uppdragsgivaren för genomförandet av sitt arbete.

Material

Uppdragsgivaren är ytters ansvarig gentemot Staten och myndigheter för att följa gällande lagstiftning angående framställning och förvaring av material för bokföring och redovisning, avtal, och liknande material som är av vikt för näringsverksamheten.

Förseningsavgifter

EasyWays står för kostnader för förseningsavgifter vid sent inlämnade deklarationer/redovisningar till Bolagsverket eller Skatteverket om:

  •  Allt nödvändigt och begärt material samt information för bokföring och redovisning har kommit in till EasyWays inom den tid för materialinlämning som anges i avtalet.
Inlämning av material

Material för bokföring för varje månad ska lämnas in senast den 10e i nästkommande månad.

Material för löneadministration för varje månad ska lämnas in senast den 15e nästkommande månad.

Material för bokslut ska lämnas in senast den 10e i andra månaden efter räkenskapsårets slut. 

Leveranstider

EasyWays förbinder sig att leverera sina tjänster enligt följande:

Bokföring: Max en gång i månaden

Rapportering: En gång i månaden

Deklarationer: Enligt Skatteverkets samt Bolagsverkets tidpunkter för varje deklaration

Bokslut och årsredovisning: Tidigast tre månader efter bokslutsdagen och senast 6 veckor före årsstämman för aktiebolag och 3 veckor före inkomstdeklarationsdag för enskild firma, handelsbolag, eller förening.

Ovanstående leveranstider förutsätter att Uppdragsgivaren har lämnat in bokföringsmaterial samt kompletterande information till EasyWays inom den tid som anges i avtalet för materialinlämning.

Avtalstid och uppsägning

Ingen bindningstid gäller. Båda parter har rätt att säga upp avtalet när som helst.

Uppsägningen av avtalet ska göras skriftligen via post eller e-post.

Uppsägningstiden är tre månader. Sägs avtalet upp av någon part innan månadens utgång, börjar uppsägningstiden gälla från första dagen av nästkommande kalendermånad. EasyWays har rätt att debitera Uppdragsgivaren för utfört arbete under uppsägningstiden enligt avtalet.

Sekretess

Båda parter förbinder sig att inte avslöja information och kunskap om den andra parten, som parten har fått del av på grund av avtalet. Avtal och andra dokument som upprättats mellan parterna är konfidentiella. Parterna ansvarar för att sekretess även iakttas av personal samt inhyrda konsulter.

Sekretessen ska fortsätta att gälla även efter att avtalet har upphört.

Ändringar

Uppdraget ska utvärderas var 6.e månad i sin helhet eller när som helst då:

  • Uppdragsgivaren behöver lägga till andra tjänster i uppdraget.
  • Omfattningen av uppdraget behöver uppgraderas eller nedgraderas.
  • Ändringar i omfattningen av uppdraget gör att gällande prissättning behöver höjas eller sänkas.

Prisändringar ska förekomma vid uppdatering av EasyWays gällande prislista för varje år. Prisändringar ska informeras Uppdragsgivaren senast 30 dagar innan dessa börjar gälla.

EasyWays äger rätt att ändra dessa allmänna villkor utan att i förväg inhämta Uppdragsgivarens godkännande. Ändringar i allmänna villkor ska dock meddelas Uppdragsgivaren senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

Force majeure

Yttre händelser utanför parternas kontroll (t ex myndighetsåtgärder, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof) och som inte endast är av tillfällig natur och som förhindrar uppdragets genomförande berättigar vardera parten att helt inställa uppdraget utan rätt till skadestånd för den andra parten.

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska lösas i allmän domstol.

Övrigt

Sedvanlig kreditupplysning görs vid varje nytt avtal.

Senast uppdaterad 2020-01-03